Firozabad Nagar Nigam
We are humbly serving 'The City of Glass and Bangles'
                 

Image Gallery


  R6.JPG
  R6.JPG
  Press Release 13th, Oct 2019
  R5.JPG
  R5.JPG
  Poojan at Kanha Goshala by Honable Governor
  R4.JPG
  R4.JPG
  Discussion at Goshala
  R3.JPG
  R3.JPG
  Go puja by Honable Governor
  R2.JPG
  R2.JPG
  Goshala visit with Governor
  R1.JPG
  R1.JPG
  Governor at Firozabad
  image1.jpg
  image1.jpg
  Vishkarma Jayanti par workshop me Pooja Karte hue Nagar Ayukt Sir
  image1.jpg
  image1.jpg
  Eid Ke avsar par Vyavsthaon ka inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image1.jpg
  image1.jpg
  Eid Ke avsar par Vyavsthaon ka inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image1.jpg
  image1.jpg
  Eid Ke avsar par Vyavsthaon ka inspection karte hue D.M. Firozabad
  image145.jpg
  image145.jpg
  Date 1-09-2017 Idgah ka inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image144.jpg
  image144.jpg
  Date 1-09-2017 Idgah ka inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image143.jpg
  image143.jpg
  Date 1-09-2017 Idgah ka inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image142.jpg
  image142.jpg
  Date 1-09-2017 Idgah ka inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image141.jpg
  image141.jpg
  Idgah Ka inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image140.jpg
  image140.jpg
  Idgah Ka inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image139.jpg
  image139.jpg
  Idgah Ka inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image138.jpg
  image138.jpg
  Raipura Road par Tharputha Tubell ka Inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image137.jpg
  image137.jpg
  Raipura Road par Tharputha Tubell ka Inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image136.jpg
  image136.jpg
  Raipura Road par Tharputha Tubell ka Inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image135.jpg
  image135.jpg
  Raipura Road par Tharputha Tubell ka Inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image134.jpg
  image134.jpg
  Raipura Road par Tharputha Tubell ka Inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image133.jpg
  image133.jpg
  Kanyaiya Nagar me Peyjal Samsya ke nistaran hetu inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image132.jpg
  image132.jpg
  Kanyaiya Nagar me Peyjal Samsya ke nistaran hetu inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image131.jpg
  image131.jpg
  Kanyaiya Nagar me Peyjal Samsya ke nistaran hetu inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image130.jpg
  image130.jpg
  Kanyaiya Nagar me Peyjal Samsya ke nistaran hetu inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image129.jpg
  image129.jpg
  Kanyaiya Nagar me Peyjal Samsya ke nistaran hetu inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image128.jpg
  image128.jpg
  Kanyaiya Nagar me Peyjal Samsya ke nistaran hetu inspection karte hue Nagar Ayukt Mahoday
  image127.jpg
  image127.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image126.jpg
  image126.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image125.jpg
  image125.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image124.jpg
  image124.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image123.jpg
  image123.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image122.jpg
  image122.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image121.jpg
  image121.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image120.jpg
  image120.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image119.jpg
  image119.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image118.jpg
  image118.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image117.jpg
  image117.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image116.jpg
  image116.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image115.jpg
  image115.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image114.jpg
  image114.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image113.jpg
  image113.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image112.jpg
  image112.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image111.jpg
  image111.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image110.jpg
  image110.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image109.jpg
  image109.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image108.jpg
  image108.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image107.jpg
  image107.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image106.jpg
  image106.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image105.jpg
  image105.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image104.jpg
  image104.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image103.jpg
  image103.jpg
  Vishesh Safai Abhiyan 18 - 25 Aug 2017
  image102.jpg
  image102.jpg
  Inspection Date 29-08-2017
  image101.jpg
  image101.jpg
  Inspection Date 29-08-2017
  image100.jpg
  image100.jpg
  Inspection Date 29-08-2017
  image96.jpg
  image96.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image95.jpg
  image95.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image94.jpg
  image94.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image93.jpg
  image93.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image91.jpg
  image91.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image90.jpg
  image90.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image89.jpg
  image89.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image88.jpg
  image88.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image87.jpg
  image87.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image86.jpg
  image86.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image85.jpg
  image85.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image84.jpg
  image84.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image83.jpg
  image83.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image82.jpg
  image82.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image81.jpg
  image81.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image80.jpg
  image80.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image79.jpg
  image79.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image78.jpg
  image78.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image77.jpg
  image77.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image76.jpg
  image76.jpg
  Nala safai ka Inspection karte hue Nagar Ayukt
  image75.jpg
  image75.jpg
  image
  image74.jpg
  image74.jpg
  image
  image73.jpg
  image73.jpg
  image
  image72.jpg
  image72.jpg
  image
  image71.jpg
  image71.jpg
  image
  image70.jpg
  image70.jpg
  image
  image69.jpg
  image69.jpg
  image
  image68.jpg
  image68.jpg
  image
  image67.jpg
  image67.jpg
  image
  image66.jpg
  image66.jpg
  image
  image65.jpg
  image65.jpg
  image
  image60.jpg
  image60.jpg
  image
  image59.jpg
  image59.jpg
  image
  image57.jpg
  image57.jpg
  image
  image56.jpg
  image56.jpg
  image
  image54.jpg
  image54.jpg
  image
  image50.jpg
  image50.jpg
  image
  image46.jpg
  image46.jpg
  image
  image42.jpg
  image42.jpg
  image
  image41.jpg
  image41.jpg
  image
  image37.jpg
  image37.jpg
  image
  image35.JPG
  image35.JPG
  image
  image34.JPG
  image34.JPG
  image
  image33.JPG
  image33.JPG
  image
  image32.JPG
  image32.JPG
  image
  image31.JPG
  image31.JPG
  image
  image30.JPG
  image30.JPG
  image
  image29.JPG
  image29.JPG
  image
  image28.jpg
  image28.jpg
  image
  image27.jpg
  image27.jpg
  image
  image26.jpg
  image26.jpg
  image
  image25.jpg
  image25.jpg
  image
  image24.jpg
  image24.jpg
  image
  image23.jpg
  image23.jpg
  image
  image22.jpg
  image22.jpg
  image
  image21.jpg
  image21.jpg
  image
  image20.jpg
  image20.jpg
  image
  image19.jpg
  image19.jpg
  image
  image18.jpg
  image18.jpg
  image
  image16.jpg
  image16.jpg
  image
  image9.jpg
  image9.jpg
  ????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????
  image8.jpg
  image8.jpg
  ????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????
  image7.jpg
  image7.jpg
  ????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????
  image6.jpg
  image6.jpg
  ????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????
  image5.jpg
  image5.jpg
  ????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????
  image3.jpg
  image3.jpg
  ????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????
  image2.jpg
  image2.jpg
  ????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????

Video Gallery